en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (13)

 1. Li Sun, Jinjun Zhou, Chaohui Sun. MicroRNA-211-5p Enhances Analgesic Effect of Dexmedetomidine on Inflammatory Visceral Pain in Rats by Suppressing ERK Signaling. J Mol Neurosci 2019;68:19
  https://doi.org/10.1007/s12031-019-01278-z
 2. Eugenio Cavalli, Santa Mammana, Ferdinando Nicoletti, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon. The neuropathic pain: An overview of the current treatment and future therapeutic approaches. Int J Immunopathol Pharmacol 2019;33:205873841983838
  https://doi.org/10.1177/2058738419838383
 3. Shao-Hui Guo, Jia-Piao Lin, Ling-Er Huang, Yan Yang, Chao-Qin Chen, Na-Na Li, Meng-Yun Su, Xian Zhao, Sheng-Mei Zhu, Yong-Xing Yao. Silencing of spinal Trpv1 attenuates neuropathic pain in rats by inhibiting CAMKII expression and ERK2 phosphorylation. Sci Rep 2019;9
  https://doi.org/10.1038/s41598-019-39184-4
 4. Yiling Qian, Qianlun Wang, Jiantong Jiao, Guilong Wang, Zhengfeng Gu, Dongxiao Huang, Zhiping Wang. Intrathecal injection of dexmedetomidine ameliorates chronic neuropathic pain via the modulation of MPK3/ERK1/2 in a mouse model of chronic neuropathic pain. Neurological Research 2019;41:1059
  https://doi.org/10.1080/01616412.2019.1672391
 5. Zhengguo Qiu, Pan Lu, Kui Wang, Xijuan Zhao, Qianqian Li, Jieqiong Wen, Hong Zhang, Rong Li, Haidong Wei, Yuying Lv, Shuyue Zhang, Pengbo Zhang. Dexmedetomidine Inhibits Neuroinflammation by Altering Microglial M1/M2 Polarization Through MAPK/ERK Pathway. Neurochem Res 2020;45:345
  https://doi.org/10.1007/s11064-019-02922-1
 6. Serena Notartomaso, Pamela Scarselli, Giada Mascio, Francesca Liberatore, Emanuela Mazzon, Santa Mammana, Agnese Gugliandolo, Giorgio Cruccu, Valeria Bruno, Ferdinando Nicoletti, Giuseppe Battaglia. N-Acetylcysteine causes analgesia in a mouse model of painful diabetic neuropathy. Mol Pain 2020;16:174480692090429
  https://doi.org/10.1177/1744806920904292
 7. Byeong-Min Lee, Yoonsun Jang, Giyeon Park, Kwanwoo Kim, Sang Ho Oh, Teo Jeon Shin, Gehoon Chung. Dexmedetomidine modulates transient receptor potential vanilloid subtype 1. Biochemical and Biophysical Research Communications 2020;522:832
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.11.146
 8. Jennifer Y. Xie, Chaoling Qu, Gordon Munro, Kenneth A. Petersen, Frank Porreca. Antihyperalgesic effects of Meteorin in the rat chronic constriction injury model. PAIN 2019;160:1847
  https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001569
 9. Hao-Ling Li, Yan Huang, Ya-Lan Zhou, Run-Hua Teng, Shu-Zhuan Zhou, Jia-Piao Lin, Yan Yang, Sheng-Mei Zhu, Hua Xu, Yong-Xing Yao. C-X-C Motif Chemokine 10 Contributes to the Development of Neuropathic Pain by Increasing the Permeability of the Blood–Spinal Cord Barrier. Front. Immunol. 2020;11
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00477
 10. Simon Zec, Antony Tharian, Kenneth D. Candido, Nebojsa Nick Knezevic. Infusion Therapy. 2020.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-17478-1_10
 11. Jing-Hui Feng, Hee-Jung Lee, Hong-Won Suh. The Molecular Signatures of Acute-immobilization-induced Antinociception and Chronic-immobilization-induced Antinociceptive Tolerance. Exp Neurobiol 2019;28:670
  https://doi.org/10.5607/en.2019.28.6.670
 12. Yang Zhao, Jianshuai He, Ning Yu, Changxin Jia, Shilei Wang. Mechanisms of Dexmedetomidine in Neuropathic Pain. Front. Neurosci. 2020;14
  https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00330
 13. Xiaoling Hu, Yiming Liu, Junting Wu, Yu Liu, Wenjie Liu, Ji Chen, Fengrui Yang. Inhibition of P2X7R in the amygdala ameliorates symptoms of neuropathic pain after spared nerve injury in rats. Brain, Behavior, and Immunity 2020
  https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.030