en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (8)

 1. Yiling Qian, Qianlun Wang, Jiantong Jiao, Guilong Wang, Zhengfeng Gu, Dongxiao Huang, Zhiping Wang. Intrathecal injection of dexmedetomidine ameliorates chronic neuropathic pain via the modulation of MPK3/ERK1/2 in a mouse model of chronic neuropathic pain. Neurological Research 2019;41:1059
  https://doi.org/10.1080/01616412.2019.1672391
 2. Zhengguo Qiu, Pan Lu, Kui Wang, Xijuan Zhao, Qianqian Li, Jieqiong Wen, Hong Zhang, Rong Li, Haidong Wei, Yuying Lv, Shuyue Zhang, Pengbo Zhang. Dexmedetomidine Inhibits Neuroinflammation by Altering Microglial M1/M2 Polarization Through MAPK/ERK Pathway. Neurochem Res 2019
  https://doi.org/10.1007/s11064-019-02922-1
 3. Li Sun, Jinjun Zhou, Chaohui Sun. MicroRNA-211-5p Enhances Analgesic Effect of Dexmedetomidine on Inflammatory Visceral Pain in Rats by Suppressing ERK Signaling. J Mol Neurosci 2019;68:19
  https://doi.org/10.1007/s12031-019-01278-z
 4. Byeong-Min Lee, Yoonsun Jang, Giyeon Park, Kwanwoo Kim, Sang Ho Oh, Teo Jeon Shin, Gehoon Chung. Dexmedetomidine modulates transient receptor potential vanilloid subtype 1. Biochemical and Biophysical Research Communications 2019
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.11.146
 5. Eugenio Cavalli, Santa Mammana, Ferdinando Nicoletti, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon. The neuropathic pain: An overview of the current treatment and future therapeutic approaches. Int J Immunopathol Pharmacol 2019;33:205873841983838
  https://doi.org/10.1177/2058738419838383
 6. Jennifer Y. Xie, Chaoling Qu, Gordon Munro, Kenneth A. Petersen, Frank Porreca. Antihyperalgesic effects of Meteorin in the rat chronic constriction injury model. PAIN 2019;160:1847
  https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001569
 7. Simon Zec, Antony Tharian, Kenneth D. Candido, Nebojsa Nick Knezevic. Infusion Therapy. 2019.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-17478-1_10
 8. Shao-Hui Guo, Jia-Piao Lin, Ling-Er Huang, Yan Yang, Chao-Qin Chen, Na-Na Li, Meng-Yun Su, Xian Zhao, Sheng-Mei Zhu, Yong-Xing Yao. Silencing of spinal Trpv1 attenuates neuropathic pain in rats by inhibiting CAMKII expression and ERK2 phosphorylation. Sci Rep 2019;9
  https://doi.org/10.1038/s41598-019-39184-4