en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (5)

 1. Ming‐Gang Liu, Kohei Koga, Yan‐Yan Guo, SukJae Joshua Kang, Graham L. Collingridge, Bong‐Kiun Kaang, Ming‐Gao Zhao, Min Zhuo. Long‐term depression of synaptic transmission in the adult mouse insular cortex in vitro. Eur J of Neuroscience 2013;38:3128
  https://doi.org/10.1111/ejn.12330
 2. Carolyn E. Horne, Martha K. Engelke, Ann Schreier, Melvin Swanson, Patricia B. Crane. Effects of Tactile Desensitization on Postoperative Pain After Amputation Surgery. Journal of PeriAnesthesia Nursing 2018;33:689
  https://doi.org/10.1016/j.jopan.2017.02.005
 3. Ang Li, Chang-Jun Huang, Kai-Peng Gu, Yan Huang, Ya-Qin Huang, Hui Zhang, Jia-Piao Lin, Yu-Fan Liu, Yan Yang, Yong-Xing Yao. PSD-95 in the anterior cingulate cortex contributes to neuropathic pain by interdependent activation with NR2B. Sci Rep 2022;12
  https://doi.org/10.1038/s41598-022-21488-7
 4. Weiqi Liu, Qi-Yu Chen, Min Zhuo. Synaptic Tagging and Capture. 2022.
  https://doi.org/10.1007/978-3-031-54864-2_17
 5. Ming-Gang Liu, Min Zhuo. Loss of Long-Term Depression in the Insular Cortex after Tail Amputation in Adult Mice. Mol Pain 2014;10:1744-8069-10-1
  https://doi.org/10.1186/1744-8069-10-1