en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (12)

 1. Y. Prado, T. Zambrano, L. A. Salazar. Transporter genesABCG2rs2231142 andABCB1rs1128503 polymorphisms and atorvastatin response in Chilean subjects. J Clin Pharm Ther 2018;43:87
  https://doi.org/10.1111/jcpt.12607
 2. Jianjun Ruan, Heyu Meng, Yanqiu Chen, Zhaohan Yan, Xiangdong Li, Fanbo Meng. Expression of ATP-binding cassette subfamily B member 1 gene in peripheral blood of patients with acute myocardial infarction. Bioengineered 2022;13:11095
  https://doi.org/10.1080/21655979.2022.2068881
 3. Junhui Wu, Xiaowen Wang, Hongbo Chen, Ruotong Yang, Huan Yu, Yiqun Wu, Yonghua Hu. Type 2 Diabetes Risk and Lipid Metabolism Related to the Pleiotropic Effects of an ABCB1 Variant: A Chinese Family-Based Cohort Study. Metabolites 2022;12:875
  https://doi.org/10.3390/metabo12090875
 4. Hai Liu, Zhong-Kun Yang, Yan Li, Wen-Jia Zhang, Ying-Ting Wang, Xuan-Chu Duan. ABCB1 variants confer susceptibility to primary open-angle glaucoma and predict individual differences to latanoprost treatment. Biomedicine & Pharmacotherapy 2016;80:115
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2016.02.028
 5. Yuesong Pan, Weiqi Chen, Yilong Wang, Hao Li, S. Claiborne Johnston, Tabassome Simon, Xingquan Zhao, Liping Liu, David Wang, Xia Meng, Yongjun Wang. Association Between ABCB1 Polymorphisms and Outcomes of Clopidogrel Treatment in Patients With Minor Stroke or Transient Ischemic Attack. JAMA Neurol 2019;76:552
  https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2018.4775
 6. ChaoYing Liang, CuiYan Huang, ZhenRu Nong, SongLiang Li, MinShi Lin, ZuYe Qin. Correlation between ABCB1 and OLIG2 polymorphisms and the severity and prognosis of patients with cerebral infarction. 2024;19
  https://doi.org/10.1515/med-2023-0841
 7. Ani Stepanyan, Roksana Zakharyan, Anna Boyajyan. The netrin G1 gene rs628117 polymorphism is associated with ischemic stroke. Neuroscience Letters 2013;549:74
  https://doi.org/10.1016/j.neulet.2013.05.066
 8. Gui-Jiang Wei, Ming-Qing Yuan, Li-He Jiang, Yu-Lan Lu, Chun-Hong Liu, Hong-Cheng Luo, Hua-Tuo Huang, Zong-Quan Qi, Ye-Sheng Wei. A Genetic Variant of miR-34a Contributes to Susceptibility of Ischemic Stroke Among Chinese Population. Front. Physiol. 2019;10
  https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00432
 9. Xin-Yi Zhao, Shu-Yan Hu, Jia-Lei Yang, Xing-Mei Chen, Xian-Li Huang, Lue-Jun Tang, Lian Gu, Li Su. A 3′ Untranslated Region Polymorphism of CTNNB1 (Rs2953) Alters MiR-3161 Binding and Affects the Risk of Ischemic Stroke and Coronary Artery Disease in Chinese Han Population. Eur Neurol 2021;84:85
  https://doi.org/10.1159/000514543
 10. Alexandr Chernov, Daria Kilina, Tatiana Smirnova, Elvira Galimova. Pharmacogenetic Study of the Impact of ABCB1 Single Nucleotide Polymorphisms on the Response to Cyclosporine in Psoriasis Patients. Pharmaceutics 2022;14:2441
  https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112441
 11. Lingjuan Li, Geyue Qu, Mingyue Wang, Qing Huang, Yunhai Liu. Association of oxysterol binding protein-related protein 9 polymorphism with cerebral infarction in Hunan Han population. Ir J Med Sci 2014;183:439
  https://doi.org/10.1007/s11845-013-1035-6
 12. Liyan Xu, Yan Wang. Combined influence of ABCB1 genetic polymorphism and DNA methylation on aspirin resistance in Chinese ischemic stroke patients. Acta Neurol Belg 2022;122:1057
  https://doi.org/10.1007/s13760-021-01714-1