en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (22)

 1. Hui Shi, Juan Wang, Jun Wang, Zemin Huang, Zhao Yang. IL-17A induces autophagy and promotes microglial neuroinflammation through ATG5 and ATG7 in intracerebral hemorrhage. Journal of Neuroimmunology 2018;323:143
  https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2017.07.015
 2. Francesca Pischiutta, Eliana Sammali, Ornella Parolini, Hilary V. O. Carswell, Elisa R. Zanier. Placenta-Derived Cells for Acute Brain Injury. Cell Transplant 2018;27:151
  https://doi.org/10.1177/0963689717732992
 3. Jing Li, Linglong Xiao, Dian He, Yunhao Luo, Haitao Sun. Mechanism of White Matter Injury and Promising Therapeutic Strategies of MSCs After Intracerebral Hemorrhage. Front. Aging Neurosci. 2021;13
  https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.632054
 4. Marion T. Turnbull, Abba C. Zubair, James F. Meschia, William D. Freeman. Mesenchymal stem cells for hemorrhagic stroke: status of preclinical and clinical research. npj Regen Med 2019;4
  https://doi.org/10.1038/s41536-019-0073-8
 5. Hoda Elkhenany, Shawn Bourdo, Alexandru Biris, David Anderson, Madhu Dhar. Stem Cells in Toxicology and Medicine. 2019.
  https://doi.org/10.1002/9781119135449.ch23
 6. Lisa-Maria Schönfeld, Dearbhaile Dooley, Ali Jahanshahi, Yasin Temel, Sven Hendrix. Evaluating rodent motor functions: Which tests to choose?. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2017;83:298
  https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.10.021
 7. Guoqiang Yang, Jiraporn Kantapan, Maryam Mazhar, Xue Bai, Yuanxia Zou, Honglian Wang, Bingfeng Huang, Sijing Yang, Nathupakorn Dechsupa, Li Wang. Mesenchymal stem cells transplantation combined with IronQ attenuates ICH-induced inflammation response via Mincle/syk signaling pathway. Stem Cell Res Ther 2023;14
  https://doi.org/10.1186/s13287-023-03369-6
 8. Tanira Giara Mello, Paulo Henrique Rosado-de-Castro, Raquel Maria Pereira Campos, Juliana Ferreira Vasques, William Simões Rangel-Junior, Raphael Santos de Almeida Rezende d Mattos, Teresa Puig-Pijuan, Bernd Uwe Foerster, Bianca Gutfilen, Sergio Augusto Lopes Souza, Johannes Boltze, Fernando Fernandes Paiva, Rosalia Mendez-Otero, Pedro Moreno Pimentel-Coelho. Intravenous Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stromal Cell Administration in Models of Moderate and Severe Intracerebral Hemorrhage. Stem Cells and Development 2020;29:586
  https://doi.org/10.1089/scd.2019.0176
 9. Juliana Ferreira Vasques, Luiza Chimeli-Ormonde, Fernanda Gubert, Rosalia Mendez-Otero, Pedro Moreno Pimentel-Coelho. Reference Module in Biomedical Sciences. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15717-2.00003-2
 10. Jun He, Jun Peng, You Li, Junwen Jiang, Jiameng Li, Long Lin, Jian Wang, Ying Xia. SENP1 facilitates OM-MSC differentiation through activating OPTN-mediated mitophagy to mitigate the neurologic impairment following ICH. iScience 2024;27:109865
  https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109865
 11. Zhe Li, Suliman Khan, Yang Liu, Ruixue Wei, V. Wee Yong, Mengzhou Xue. Therapeutic strategies for intracerebral hemorrhage. Front. Neurol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1032343
 12. Jian-feng Zhou, Yu Xiong, Xiaodong Kang, Zhigang Pan, Qiangbin Zhu, Roland Goldbrunner, Lampis Stavrinou, Shu Lin, Weipeng Hu, Feng Zheng, Pantelis Stavrinou. Application of stem cells and exosomes in the treatment of intracerebral hemorrhage: an update. Stem Cell Res Ther 2022;13
  https://doi.org/10.1186/s13287-022-02965-2
 13. Anyong Yu, Haizhen Duan, Tianxi Zhang, Yong Pan, Zhi Kou, Xiaojun Zhang, Yuanlan Lu, Song Wang, Zhao Yang. IL-17A promotes microglial activation and neuroinflammation in mouse models of intracerebral haemorrhage. Molecular Immunology 2016;73:151
  https://doi.org/10.1016/j.molimm.2016.04.003
 14. Nikunj Satani, Sean I. Savitz. Is Immunomodulation a Principal Mechanism Underlying How Cell-Based Therapies Enhance Stroke Recovery?. Neurotherapeutics 2016;13:775
  https://doi.org/10.1007/s13311-016-0468-9
 15. Soichiro Takamiya, Masahito Kawabori, Miki Fujimura. Stem Cell Therapies for Intracerebral Hemorrhage: Review of Preclinical and Clinical Studies. Cell Transplant 2023;32:096368972311581
  https://doi.org/10.1177/09636897231158153
 16. Paulo Henrique Rosado-de-Castro, Felipe Gonçalves de Carvalho, Gabriel Rodriguez de Freitas, Rosalia Mendez-Otero, Pedro Moreno Pimentel-Coelho. Review of Preclinical and Clinical Studies of Bone Marrow-Derived Cell Therapies for Intracerebral Hemorrhage. Stem Cells International 2016;2016:1
  https://doi.org/10.1155/2016/4617983
 17. Li Deng, Ling Zhou, Yan Zhu, Guangbi Fan, Huajun Tang, Yujie Zheng, Xiaoqing Gao, Kan Guo, Peng Zhou, Chaoxian Yang. Electroacupuncture Enhance Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cells Transplantation in Rats With Intracerebral Hemorrhage. Stem Cell Rev and Rep 2022;18:570
  https://doi.org/10.1007/s12015-021-10144-8
 18. Man Li, Hong Chen, Mingxin Zhu. Mesenchymal stem cells for regenerative medicine in central nervous system. Front. Neurosci. 2022;16
  https://doi.org/10.3389/fnins.2022.1068114
 19. Qingxia Huang, Tianye Lan, Jing Lu, He Zhang, Dongmei Zhang, Tingting Lou, Peng Xu, Jixiang Ren, Daqing Zhao, Liwei Sun, Xiangyan Li, Jian Wang. DiDang Tang Inhibits Endoplasmic Reticulum Stress-Mediated Apoptosis Induced by Oxygen Glucose Deprivation and Intracerebral Hemorrhage Through Blockade of the GRP78-IRE1/PERK Pathways. Front. Pharmacol. 2018;9
  https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01423
 20. Jing Lu, Xiaolei Tang, Dongmei Zhang, Tianye Lan, Qingxia Huang, Peng Xu, Miao Liu, Li Liu, Jian Wang. Didang Tang inhibits intracerebral hemorrhage-induced neuronal injury via ASK1/MKK7/JNK signaling pathway, network pharmacology-based analyses combined with experimental validation. Heliyon 2022;8:e11407
  https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11407
 21. Xi Lan, Xiaoning Han, Qian Li, Qing-Wu Yang, Jian Wang. Modulators of microglial activation and polarization after intracerebral haemorrhage. Nat Rev Neurol 2017;13:420
  https://doi.org/10.1038/nrneurol.2017.69
 22. Yu-hua Gong, Shi-lei Hao, Bo-chu Wang. Mesenchymal Stem Cells Transplantation in Intracerebral Hemorrhage: Application and Challenges. Front. Cell. Neurosci. 2021;15
  https://doi.org/10.3389/fncel.2021.653367