en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (3)

  1. Xueyang Cai, Wei Yin, Chao Tang, Yubao Lu, Yuqi He. Molecular mechanism of microRNAs regulating apoptosis in osteosarcoma. Mol Biol Rep 2022;49:6945
    https://doi.org/10.1007/s11033-022-07344-x
  2. Juanjuan Liu, Hongjing Zhao, Yu Wang, Yizhi Shao, Hui Zong, Xiangwei Zeng, Mingwei Xing. Arsenic trioxide and/or copper sulfate induced apoptosis and autophagy associated with oxidative stress and perturbation of mitochondrial dynamics in the thymus of Gallus gallus. Chemosphere 2019;219:227
    https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.188
  3. Yong-Po Zhang, Yue-Wei Tian, Jiang Geng, Xin-Hui Zhou, Meng-Ze Li, Guang-Huan Liu, Chun-Yan Gao, Ai-Qin Yue, Jin-Zhong Zhao, Wei-Jun Du. Nattokinase enhances the sensitivity of cancer cells to oxaliplatin through mitochondrial pathway and induction of apoptosis. Arabian Journal of Chemistry 2024;17:105478
    https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2023.105478