en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (9)

 1. Archan Ganguly, Cheng Qi, Jeevisha Bajaj, Daewoo Lee. Serotonin receptor 5-HT7 in Drosophila mushroom body neurons mediates larval appetitive olfactory learning. Sci Rep 2020;10
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-77910-5
 2. Jun Young Heo, Min-Ho Nam, Hyung Ho Yoon, Jeongyeon Kim, Yu Jin Hwang, Woojin Won, Dong Ho Woo, Ji Ae Lee, Hyun-Jung Park, Seonmi Jo, Min Joung Lee, Sunpil Kim, Jeong-Eun Shim, Dong-Pyo Jang, Kyoung I. Kim, Sue H. Huh, Jae Y. Jeong, Neil W. Kowall, Junghee Lee, Hyeonjoo Im, Jong Hyun Park, Bo Ko Jang, Ki Duk Park, Hyunjoo J. Lee, Hyogeun Shin, Il-Joo Cho, Eun Mi Hwang, YoungSoo Kim, Hye Yun Kim, Soo-Jin Oh, Seung Eun Lee, Sun Ha Paek, Jong Hyuk Yoon, Byung K. Jin, Gi Ryang Kweon, Insop Shim, Onyou Hwang, Hoon Ryu, Sang Ryong Jeon, C. Justin Lee. Aberrant Tonic Inhibition of Dopaminergic Neuronal Activity Causes Motor Symptoms in Animal Models of Parkinson’s Disease. Current Biology 2020;30:276
  https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.11.079
 3. Zhipeng Wang, Ge Gao, Chunli Duan, Hui Yang. Progress of immunotherapy of anti-α-synuclein in Parkinson’s disease. Biomedicine & Pharmacotherapy 2019;115:108843
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.108843
 4. Jiayu Wang, Jianfei Dong. Optical Waveguides and Integrated Optical Devices for Medical Diagnosis, Health Monitoring and Light Therapies. Sensors 2020;20:3981
  https://doi.org/10.3390/s20143981
 5. JosueD Ordaz, Wei Wu, Xiao-Ming Xu. Optogenetics and its application in neural degeneration and regeneration. Neural Regen Res 2017;12:1197
  https://doi.org/10.4103/1673-5374.213532
 6. Juliana T.S. Fortuna, Matthias Gralle, Danielle Beckman, Fernanda S. Neves, Luan P. Diniz, Paula S. Frost, Fernanda Barros-Aragão, Luís E. Santos, Rafaella A. Gonçalves, Luciana Romão, Daniele C. Zamberlan, Felix A.A. Soares, Carolina Braga, Debora Foguel, Flávia C.A. Gomes, Fernanda G. De Felice, Sergio T. Ferreira, Julia R. Clarke, Cláudia P. Figueiredo. Brain infusion of α-synuclein oligomers induces motor and non-motor Parkinson’s disease-like symptoms in mice. Behavioural Brain Research 2017;333:150
  https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.06.047
 7. Cui Liu, Yan Xue, Mei-Fang Liu, Ying Wang, Zi-Ran Liu, Hui-Ling Diao, Lei Chen. Orexins increase the firing activity of nigral dopaminergic neurons and participate in motor control in rats. J. Neurochem. 2018;147:380
  https://doi.org/10.1111/jnc.14568
 8. Shasha Xu, Shaoang Tu, Jinlong Gao, Jia Liu, Zhirui Guo, Jinming Zhang, Xingdang Liu, Jianhui Liang, Yiyun Huang, Mei Han. Protective and restorative effects of the traditional Chinese medicine Jitai tablet against methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity. BMC Complement Altern Med 2018;18
  https://doi.org/10.1186/s12906-018-2094-z
 9. Daniel F. Jarosz, Vikram Khurana. Specification of Physiologic and Disease States by Distinct Proteins and Protein Conformations. Cell 2017;171:1001
  https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.10.047