en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (11)

 1. Peng Wu, Xu-sheng Yan, Yu Zhang, Dong-sheng Huo, Wei Song, Xin Fang, He Wang, Zhan-jun Yang, Jian-xin Jia. The protective mechanism underlying total flavones of Dracocephalum (TFD) effects on rat cerebral ischemia reperfusion injury. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2018;81:1199
  https://doi.org/10.1080/15287394.2018.1504385
 2. Pratik Thakkar, Ailsa McGregor, Paul Alan Barber, Julian F.R. Paton, Carolyn Barrett, Fiona McBryde. Hypertensive Response to Ischemic Stroke in the Normotensive Wistar Rat. Stroke 2019;50:2522
  https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.026459
 3. Ligen Shi, Marcelo Rocha, Rehana K Leak, Jingyan Zhao, Tarun N Bhatia, Hongfeng Mu, Zhishuo Wei, Fang Yu, Susan L Weiner, Feifei Ma, Tudor G Jovin, Jun Chen. A new era for stroke therapy: Integrating neurovascular protection with optimal reperfusion. J Cereb Blood Flow Metab 2018;38:2073
  https://doi.org/10.1177/0271678X18798162
 4. Yiting Ruan, Chengxiang Yuan, Yuntao Liu, Yaying Zeng, Haoran Cheng, Qianqian Cheng, Yunbin Chen, Guiqian Huang, Weilei He, Jincai He. High fibrinogen‐to‐albumin ratio is associated with hemorrhagic transformation in acute ischemic stroke patients. Brain and Behavior 2021;11
  https://doi.org/10.1002/brb3.1855
 5. Jian-xin Jia, Yu Zhang, Zhan-li Wang, Xu-sheng Yan, Min Jin, Dong-sheng Huo, He Wang, Zhan-jun Yang. The inhibitory effects of Dracocephalum moldavica L. (DML) on rat cerebral ischemia reperfusion injury. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2017;80:1206
  https://doi.org/10.1080/15287394.2017.1367139
 6. Miaomiao Yang, Lisha Tang, Shijia Bing, Xiangqi Tang. Association between fibrinogen-to-albumin ratio and hemorrhagic transformation after intravenous thrombolysis in ischemic stroke patients. Neurol Sci 2023;44:1281
  https://doi.org/10.1007/s10072-022-06544-4
 7. Hubert Monnerie, Micah Romer, Lindsay M. Roth, Caela Long, John S. Millar, Kelly L. Jordan-Sciutto, Judith B. Grinspan. Inhibition of lipid synthesis by the HIV integrase strand transfer inhibitor elvitegravir in primary rat oligodendrocyte cultures. Front. Mol. Neurosci. 2023;16
  https://doi.org/10.3389/fnmol.2023.1323431
 8. Xinxin Chen, Xiahong Xu, Ying Li, Feifeng Liu, Bei Zhang, Lian Zuo. Association between fibrinogen‐to‐albumin ratio and functional prognosis of 3 months in patients with acute ischemic stroke after intravenous thrombolysis. Brain and Behavior 2024;14
  https://doi.org/10.1002/brb3.3364
 9. Peng Wu, Xu-sheng Yan, Yu Zhang, Dong-sheng Huo, Wei Song, Xin Fang, He Wang, Zhan-jun Yang, Jian-xin Jia. The protective mechanism underlying total flavones of Dracocephalum (TFD) effects on rat cerebral ischemia reperfusion injury. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2018;81:1108
  https://doi.org/10.1080/15287394.2018.1503073
 10. Bo Zhao, Lian Liu, Yan Leng, Quan Yuan, Jiabao Hou, Yang Wu, Wenwei Gao. The role of histone deacetylase inhibitors in regulation of Akt/GSK-3β signaling pathway in mice following transient focal cerebral ischemia. Acta Cir. Bras. 2017;32:862
  https://doi.org/10.1590/s0102-865020170100000008
 11. Sajjad Shojai, Seyed-Ali Haeri Rohani, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, Mehran Habibi-Rezaei. Human serum albumin in neurodegeneration. 2022;33:803
  https://doi.org/10.1515/revneuro-2021-0165