en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (6)

 1. Shuhei Kobashi, Tomoya Terashima, Miwako Katagi, Yuki Nakae, Junko Okano, Yoshihisa Suzuki, Makoto Urushitani, Hideto Kojima. Transplantation of M2-Deviated Microglia Promotes Recovery of Motor Function after Spinal Cord Injury in Mice. Molecular Therapy 2020;28:254
  https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2019.09.004
 2. Yan Zhang, Zongjian Liu, Wenxiu Zhang, Qichao Wu, Yanjun Zhang, Yadong Liu, Yun Guan, Xueming Chen. Melatonin improves functional recovery in female rats after acute spinal cord injury by modulating polarization of spinal microglial/macrophages. J Neurosci Res 2019;97:733
  https://doi.org/10.1002/jnr.24409
 3. Kyujin Hwang, Kwangsoo Jung, Il-Sun Kim, Miri Kim, Jungho Han, Joohee Lim, Jeong Eun Shin, Jae-Hyung Jang, Kook In Park. Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor-overexpressing Human Neural Stem/Progenitor Cells Enhance Therapeutic Efficiency in Rat with Traumatic Spinal Cord Injury. Exp Neurobiol 2019;28:679
  https://doi.org/10.5607/en.2019.28.6.679
 4. Hongzhou Shen, Jun Shi, Yin Zhi, Xiaoyan Yang, Yuan Yuan, Jiawen Si, Steve G.F. Shen. Improved BMP2-CPC-stimulated osteogenesis in vitro and in vivo via modulation of macrophage polarization. Materials Science and Engineering: C 2021;118:111471
  https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111471
 5. Nandkishor Ramdas Kotagale, Brijesh Gulabrao Taksande, Nazma Najirahmad Inamdar. Neuroprotective offerings by agmatine. NeuroToxicology 2019;73:228
  https://doi.org/10.1016/j.neuro.2019.05.001
 6. Ningning Chen, Pengxiang Zhou, Xizhe Liu, Jiachun Li, Yong Wan, Shaoyu Liu, Fuxin Wei. Overexpression of Rictor in the injured spinal cord promotes functional recovery in a rat model of spinal cord injury. FASEB j. 2020;34:6984
  https://doi.org/10.1096/fj.201903171R