en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (4)

 1. Xin Zhao, Baoxin Xu, Peng Wu, Pan Zhao, Changchuan Guo, Yueli Cui, Yanxue Zhang, Xuelan Zhang, Huifen Li. UHPLC-MS/MS method for pharmacokinetic and bioavailability determination of five bioactive components in raw and various processed products of Polygala tenuifolia in rat plasma. Pharmaceutical Biology 2020;58:969
  https://doi.org/10.1080/13880209.2020.1818790
 2. Yirong Yuan, Linlin Zhen, Zhi Li, Wenhua Xu, Huilin Leng, Wen Xu, Victor Zheng, Victor Luria, Jianchun Pan, Yuanxiang Tao, Hanting Zhang, Shengsheng Cao, Ying Xu. trans-Resveratrol ameliorates anxiety-like behaviors and neuropathic pain in mouse model of post-traumatic stress disorder. J Psychopharmacol 2020;34:726
  https://doi.org/10.1177/0269881120914221
 3. Xiaoming Zhong, Guanze Li, Fengmei Qiu, Zhen Huang. Paeoniflorin Ameliorates Chronic Stress-Induced Depression-Like Behaviors and Neuronal Damages in Rats via Activation of the ERK-CREB Pathway. Front. Psychiatry 2019;9
  https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00772
 4. Hong Yun Kim, Cheol Park, Yung Hyun Choi, Won-Deok Hwang. The Protective Effect of Ethanol Extract of Polygalae Radix against Oxidative Stress-Induced DNA Damage and Apoptosis in Chang Liver Cells. JKOMOR 2019;19:1
  https://doi.org/10.15429/jkomor.2019.19.1.1