en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (9)

 1. Hui Dong, Li Wang, Meng Guo, Dimitrios Stagos, Antonis Giakountis, Varvara Trachana, Xiukun Lin, Yankai Liu, Ming Liu. Antioxidant and Anticancer Activities of Synthesized Methylated and Acetylated Derivatives of Natural Bromophenols. Antioxidants 2022;11:786
  https://doi.org/10.3390/antiox11040786
 2. Kai Kang, Pengfei Xu, Mengxia Wang, Jian Chunyu, Xu Sun, Guiping Ren, Wei Xiao, Deshan Li. FGF21 attenuates neurodegeneration through modulating neuroinflammation and oxidant-stress. Biomedicine & Pharmacotherapy 2020;129:110439
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110439
 3. Ji Ae Lee, Hye Ri Kim, Hyo Jin Son, Nari Shin, Se Hee Han, Chan Seong Cheong, Dong Jin Kim, Onyou Hwang. A novel pyrazolo [3,4-d] pyrimidine, KKC080106, activates the Nrf2 pathway and protects nigral dopaminergic neurons. Experimental Neurology 2020;332:113387
  https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2020.113387
 4. Dan Chen, Ya-Xian Wu, Yu-bao Qiu, Bin-bin Wan, Gang Liu, Jun-liang Chen, Mu-dan Lu, Qing-feng Pang. Hyperoside suppresses hypoxia-induced A549 survival and proliferation through ferrous accumulation via AMPK/HO-1 axis. Phytomedicine 2020;67:153138
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2019.153138
 5. Ewelina Królicka, Katarzyna Kieć-Kononowicz, Dorota Łażewska. Chalcones as Potential Ligands for the Treatment of Parkinson’s Disease. Pharmaceuticals 2022;15:847
  https://doi.org/10.3390/ph15070847
 6. Kai Kang, Anran Xia, Fanrui Meng, Jian Chunyu, Xu Sun, Guiping Ren, Dan Yu, Xinghao Jiang, Lei Tang, Wei Xiao, Deshan Li. FGF21 alleviates chronic inflammatory injury in the aging process through modulating polarization of macrophages. International Immunopharmacology 2021;96:107634
  https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107634
 7. Marjan Nikbakhtzadeh, Fatemeh Shaerzadeh, Ghorbangol Ashabi. Highlighting the Protective or Degenerative Role of AMPK Activators in Dementia Experimental Models. CNSNDDT 2021;20:786
  https://doi.org/10.2174/1871527320666210526160214
 8. Bing Cao, Yanqiu Zhang, Jinhu Chen, Pengyue Wu, Yuxuan Dong, Yanqin Wang. Neuroprotective effects of liraglutide against inflammation through the AMPK/NF-κB pathway in a mouse model of Parkinson’s disease. Metab Brain Dis 2022;37:451
  https://doi.org/10.1007/s11011-021-00879-1
 9. Ji Ae Lee, Young-Won Kwon, Hye Ri Kim, Nari Shin, Hyo Jin Son, Chan Seong Cheong, Dong Jin Kim, Onyou Hwang. A Novel Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine Induces Heme Oxygenase-1 and Exerts Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects. Mol.Cells 2022;45:134
  https://doi.org/10.14348/molcells.2021.0074