en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (1)

  1. Jiangang Zhang, Huiyu Yang, Jiaming Wu, Dingyue Zhang, Yu Wang, Jiliang Zhai. Recent progresses in novel in vitro models of primary neurons: A biomaterial perspective. Front. Bioeng. Biotechnol. 2022;10
    https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.953031