en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (73)

 1. Patrick Garland, Matt Morton, Ardalan Zolnourian, Andrew Durnford, Ben Gaastra, Jamie Toombs, Amanda J Heslegrave, John More, Henrik Zetterberg, Diederik O Bulters, Ian Galea. Neurofilament light predicts neurological outcome after subarachnoid haemorrhage. 2021;144:761
  https://doi.org/10.1093/brain/awaa451
 2. Jina Kim, Bio Joo, Jin Woo Kim, Mina Park, Sung Jun Ahn, Sang Kyu Park, Sang Hyun Suh. Aggravation of Enlarged Perivascular Spaces in the Centrum Semiovale of Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Clin Neuroradiol 2022;32:79
  https://doi.org/10.1007/s00062-021-01098-y
 3. Fan Chen, Xuan Xie, Liang Wang. Research Progress on Intracranial Lymphatic Circulation and Its Involvement in Disorders. Front. Neurol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fneur.2022.865714
 4. Huimin Jiang, Huimin Wei, Yifan Zhou, Xuechun Xiao, Chen Zhou, Xunming Ji. Overview of the meningeal lymphatic vessels in aging and central nervous system disorders. Cell Biosci 2022;12
  https://doi.org/10.1186/s13578-022-00942-z
 5. Ashley C Bolte, Daniel A Shapiro, Arun B Dutta, Wei Feng Ma, Katherine R Bruch, Michael A Kovacs, Ana Royo Marco, Hannah E Ennerfelt, John R Lukens. The meningeal transcriptional response to traumatic brain injury and aging. 2023;12
  https://doi.org/10.7554/eLife.81154
 6. Toshiaki Taoka, Shinji Naganawa. Neurofluid Dynamics and the Glymphatic System: A Neuroimaging Perspective. Korean J Radiol 2020;21:1199
  https://doi.org/10.3348/kjr.2020.0042
 7. J.H. Jeong, J.W. Kim, D.H. Choi. Safety and effectiveness of lumbar cerebrospinal fluid drainage to prevent delayed cerebral ischemia after Fisher grade 3 subarachnoid hemorrhage with minimal intraventricular hemorrhage. Neurochirurgie 2020;66:225
  https://doi.org/10.1016/j.neuchi.2020.03.003
 8. Jia-Qi Xu, Qian-Qi Liu, Sheng-Yuan Huang, Chun-Yue Duan, Hong-Bin Lu, Yong Cao, Jian-Zhong Hu. The lymphatic system: a therapeutic target for central nervous system disorders. Neural Regen Res 2023;18:1249
  https://doi.org/10.4103/1673-5374.355741
 9. Rong Li, Min Zhao, Di Yao, Xiangyue Zhou, Cameron Lenahan, Ling Wang, Yibo Ou, Yue He. The role of the astrocyte in subarachnoid hemorrhage and its therapeutic implications. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1008795
 10. Yuanjian Fang, Xiaoyu Wang, Jianan Lu, Hui Shi, Lei Huang, Anwen Shao, Anke Zhang, Yibo Liu, Reng Ren, Cameron Lenahan, Jiping Tang, Jianmin Zhang, John H. Zhang, Sheng Chen. Inhibition of caspase-1-mediated inflammasome activation reduced blood coagulation in cerebrospinal fluid after subarachnoid haemorrhage. eBioMedicine 2022;76:103843
  https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103843
 11. Paul T. Akins, Kern H. Guppy. Does Impaired Glymphatic Drainage Cause Glymphedema? A Review Tailored to Neurocritical Care and Neurosurgery. Neurocrit Care 2021;35:545
  https://doi.org/10.1007/s12028-021-01224-1
 12. Nafiseh Pakravan, Ardeshir Abbasi, Zuhair Mohammad Hassan, Weirong Fang. New Paradigm in Cell Therapy Using Sperm Head to Restore Brain Function and Structure in Animal Model of Alzheimer’s Disease: Support for Boosting Constructive Inflammation vs. Anti-Inflammatory Approach. Journal of Immunology Research 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/8343763
 13. Michelle Dickerson, Susan Murphy, Natalie Hyppolite, Per Gunnar Brolinson, Pamela VandeVord. Osteopathy in the Cranial Field as a Method to Enhance Brain Injury Recovery: A Preliminary Study. Neurotrauma Reports 2022;3:456
  https://doi.org/10.1089/neur.2022.0039
 14. E. Liu, Xianlong Peng, Haowen Ma, Yan Zhang, Xiaomei Yang, Yixuan Zhang, Linlin Sun, Junhao Yan. The Involvement of Aquaporin-4 in the Interstitial Fluid Drainage Impairment Following Subarachnoid Hemorrhage. Front. Aging Neurosci. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.611494
 15. Tao Lv, Bing Zhao, Qin Hu, Xiaohua Zhang. The Glymphatic System: A Novel Therapeutic Target for Stroke Treatment. Front. Aging Neurosci. 2021;13
  https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.689098
 16. Yang Liu, Jing Peng, Qinjie Leng, Yang Tian, Xiaoqing Wu, Rui Tan. Effects of Aloe-Emodin on the Expression of Brain Aquaporins and Secretion of Neurotrophic Factors in a Rat Model of Post-Stroke Depression. IJMS 2023;24:5206
  https://doi.org/10.3390/ijms24065206
 17. Tangtang Xiang, Dongyi Feng, Xinjie Zhang, Yupeng Chen, Hanhua Wang, Xuanhui Liu, Zhitao Gong, Jiangyuan Yuan, Mingqi Liu, Zhuang Sha, Chuanxiang Lv, Weiwei Jiang, Meng Nie, Yibing Fan, Di Wu, Shiying Dong, Jiancheng Feng, Eugene D Ponomarev, Jianning Zhang, Rongcai Jiang. Effects of increased intracranial pressure on cerebrospinal fluid influx, cerebral vascular hemodynamic indexes, and cerebrospinal fluid lymphatic efflux. J Cereb Blood Flow Metab 2022;42:2287
  https://doi.org/10.1177/0271678X221119855
 18. Jacek Szczygielski, Marta Kopańska, Anna Wysocka, Joachim Oertel. Cerebral Microcirculation, Perivascular Unit, and Glymphatic System: Role of Aquaporin-4 as the Gatekeeper for Water Homeostasis. Front. Neurol. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fneur.2021.767470
 19. Hong Lu, Li Ai, Baoyue Zhang. TNF-α induces AQP4 overexpression in astrocytes through the NF-κB pathway causing cellular edema and apoptosis. 2022;42
  https://doi.org/10.1042/BSR20212224
 20. Zhi Yuan Zheng, Gang Lu, Zhi Qiang Xiong, Chi Kwan Leung, Xian Wei Su, Tu Li, Wai Sang Poon, Wai Yee Chan, George Kwok Chu Wong. Integrated analysis of gait parameters and gene expression profiles in a murine model of subarachnoid hemorrhage. Genes Brain and Behavior 2021;20
  https://doi.org/10.1111/gbb.12728
 21. Justin Rustenhoven, Catherine Tanumihardja, Jonathan Kipnis. Cerebrovascular Anomalies: Perspectives From Immunology and Cerebrospinal Fluid Flow. Circ Res 2021;129:174
  https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318173
 22. Jennaya Christensen, Glenn R. Yamakawa, Sandy R. Shultz, Richelle Mychasiuk. Is the glymphatic system the missing link between sleep impairments and neurological disorders? Examining the implications and uncertainties. Progress in Neurobiology 2021;198:101917
  https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2020.101917
 23. Caihong Ji, Xing Yu, Weilin Xu, Cameron Lenahan, Sheng Tu, Anwen Shao. The role of glymphatic system in the cerebral edema formation after ischemic stroke. Experimental Neurology 2021;340:113685
  https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2021.113685
 24. Meng-ni Li, Ying-hua Jing, Cheng Wu, Xue Li, Feng-yin Liang, Ge Li, Pei Dai, Hui-xian Yu, Zhong Pei, Guang-qing Xu, Yue Lan. Continuous theta burst stimulation dilates meningeal lymphatic vessels by up-regulating VEGF-C in meninges. Neuroscience Letters 2020;735:135197
  https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.135197
 25. Toshiaki Taoka, Shinji Naganawa. Imaging for central nervous system (CNS) interstitial fluidopathy: disorders with impaired interstitial fluid dynamics. Jpn J Radiol 2021;39:1
  https://doi.org/10.1007/s11604-020-01017-0
 26. Zunwei Liu, Bo Wang, Qihang Guo. MiR-26b-5p-modified hUB-MSCs derived exosomes attenuate early brain injury during subarachnoid hemorrhage via MAT2A-mediated the p38 MAPK/STAT3 signaling pathway. Brain Research Bulletin 2021;175:107
  https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2021.07.014
 27. Jiachen Liu, Yunzhi Guo, Chengyue Zhang, Yang Zeng, Yongqi Luo, Gaiqing Wang. Clearance Systems in the Brain, From Structure to Function. Front. Cell. Neurosci. 2022;15
  https://doi.org/10.3389/fncel.2021.729706
 28. Fettah Eren, Aydin Talip Yildogan, Aysegul Demir, Cihat Ozguncu, Sueda Ecem Yilmaz. Delayed cerebral ischemia and therapeutic approaches after subarachnoid hemorrhage. Explor Neuroprot Ther 2022:162
  https://doi.org/10.37349/ent.2022.00026
 29. K. E. Warren, K. G. Coupland, R. J. Hood, L. Kang, F. R. Walker, N. J. Spratt. Movement of cerebrospinal fluid tracer into brain parenchyma and outflow to nasal mucosa is reduced at 24 h but not 2 weeks post-stroke in mice. Fluids Barriers CNS 2023;20
  https://doi.org/10.1186/s12987-023-00427-2
 30. Martin Kaag Rasmussen, Humberto Mestre, Maiken Nedergaard. Fluid transport in the brain. Physiological Reviews 2022;102:1025
  https://doi.org/10.1152/physrev.00031.2020
 31. Yuanjian Fang, Lei Huang, Xiaoyu Wang, Xiaoli Si, Cameron Lenahan, Hui Shi, Anwen Shao, Jiping Tang, Sheng Chen, Jianmin Zhang, John H Zhang. A new perspective on cerebrospinal fluid dynamics after subarachnoid hemorrhage: From normal physiology to pathophysiological changes. J Cereb Blood Flow Metab 2022;42:543
  https://doi.org/10.1177/0271678X211045748
 32. Sichao Chen, Linqian Shao, Li Ma. Cerebral Edema Formation After Stroke: Emphasis on Blood–Brain Barrier and the Lymphatic Drainage System of the Brain. Front. Cell. Neurosci. 2021;15
  https://doi.org/10.3389/fncel.2021.716825
 33. Miranda Lynch, William Pham, Benjamin Sinclair, Terence J. O’Brien, Meng Law, Lucy Vivash. Perivascular spaces as a potential biomarker of Alzheimer’s disease. Front. Neurosci. 2022;16
  https://doi.org/10.3389/fnins.2022.1021131
 34. Yuheng Liu, Xuanhui Liu, Pengju Sun, Jing Li, Meng Nie, Junjie Gong, Anqi He, Mingyu Zhao, Chen Yang, Zengguang Wang. rTMS treatment for abrogating intracerebral hemorrhage‐induced brain parenchymal metabolite clearance dysfunction in male mice by regulating intracranial lymphatic drainage. Brain and Behavior 2023;13
  https://doi.org/10.1002/brb3.3062
 35. Davide Viggiano, Carsten A. Wagner, Gianvito Martino, Maiken Nedergaard, Carmine Zoccali, Robert Unwin, Giovambattista Capasso. Mechanisms of cognitive dysfunction in CKD. Nat Rev Nephrol 2020;16:452
  https://doi.org/10.1038/s41581-020-0266-9
 36. Yuan Liu, Zongqi Wang, Chang Cao, Zhongmou Xu, Jinxin Lu, Haitao Shen, Xiang Li, Haiying Li, Jiang Wu, Gang Chen, Anwen Shao. Aquaporin 4 Depolarization-Enhanced Transferrin Infiltration Leads to Neuronal Ferroptosis after Subarachnoid Hemorrhage in Mice. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/8808677
 37. Yonatan Hirsch, Joseph R. Geraghty, Cory R. Reiter, Eitan A. Katz, Conner F. Little, Matthew K. Tobin, Fernando D. Testai. Unpacking the Role of Extracellular Vesicles in Ischemic and Hemorrhagic Stroke: Pathophysiology and Therapeutic Implications. Transl. Stroke Res. 2023;14:146
  https://doi.org/10.1007/s12975-022-01027-2
 38. Kartik Motwani, William S. Dodd, Dimitri Laurent, Brandon Lucke-Wold, Nohra Chalouhi. Delayed cerebral ischemia: A look at the role of endothelial dysfunction, emerging endovascular management, and glymphatic clearance. Clinical Neurology and Neurosurgery 2022;218:107273
  https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2022.107273
 39. Weixi Feng, Yanli Zhang, Shixin Ding, Sijia Chen, Tianqi Wang, Ze Wang, Ying Zou, Chengyu Sheng, Yan Chen, Yingting Pang, Charles Marshall, Jingping Shi, Maiken Nedergaard, Qian Li, Ming Xiao. B lymphocytes ameliorate Alzheimer’s disease-like neuropathology via interleukin-35. Brain, Behavior, and Immunity 2023;108:16
  https://doi.org/10.1016/j.bbi.2022.11.012
 40. Adnan I. Qureshi, Iryna Lobanova, Wei Huang, Muhammad F. Ishfaq, Joseph P. Broderick, Christy N. Cassarly, Renee H. Martin, R. Loch Macdonald, Jose I. Suarez. Lessons Learned from Phase II and Phase III Trials Investigating Therapeutic Agents for Cerebral Ischemia Associated with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care 2022;36:662
  https://doi.org/10.1007/s12028-021-01372-4
 41. Jiandi Wan, Sitong Zhou, Hing Jii Mea, Yaojun Guo, Hansol Ku, Brianna M. Urbina. Emerging Roles of Microfluidics in Brain Research: From Cerebral Fluids Manipulation to Brain-on-a-Chip and Neuroelectronic Devices Engineering. Chem. Rev. 2022;122:7142
  https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00480
 42. Joseph R. Geraghty, Melissa N. Lara-Angulo, Milen Spegar, Jenna Reeh, Fernando D. Testai. Severe cognitive impairment in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: Predictors and relationship to functional outcome. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2020;29:105027
  https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105027
 43. Chao Jiang, Hengtao Guo, Zhiying Zhang, Yali Wang, Simon Liu, Jonathan Lai, Tom J. Wang, Shize Li, Jing Zhang, Li Zhu, Peiji Fu, Jiewen Zhang, Jian Wang, Xiangsheng Zhang. Molecular, Pathological, Clinical, and Therapeutic Aspects of Perihematomal Edema in Different Stages of Intracerebral Hemorrhage. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/3948921
 44. Zhao Ding, Xiaodi Fan, Yehao Zhang, Mingjiang Yao, Guangrui Wang, Yilei Dong, Jianxun Liu, Wenting Song. The glymphatic system: a new perspective on brain diseases. Front. Aging Neurosci. 2023;15
  https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1179988
 45. Qian Li, Yan Chen, Weixi Feng, Jiachen Cai, Junying Gao, Feifei Ge, Tiantian Zhou, Ze Wang, Fengfei Ding, Charles Marshall, Chengyu Sheng, Yongjie Zhang, Mingkuan Sun, Jingping Shi, Ming Xiao. Drainage of senescent astrocytes from brain via meningeal lymphatic routes. Brain, Behavior, and Immunity 2022;103:85
  https://doi.org/10.1016/j.bbi.2022.04.005
 46. Jennifer E. Goertz, Lidia Garcia-Bonilla, Costantino Iadecola, Josef Anrather. Immune compartments at the brain’s borders in health and neurovascular diseases. Semin Immunopathol 2023;45:437
  https://doi.org/10.1007/s00281-023-00992-6
 47. A.P. Coulibaly, J.J. Provencio. Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: an Overview of Inflammation-Induced Cellular Changes. Neurotherapeutics 2020;17:436
  https://doi.org/10.1007/s13311-019-00829-x
 48. Xiangyue Zhou, Youwei Li, Cameron Lenahan, Yibo Ou, Minghuan Wang, Yue He. Glymphatic System in the Central Nervous System, a Novel Therapeutic Direction Against Brain Edema After Stroke. Front. Aging Neurosci. 2021;13
  https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.698036
 49. Ashley C. Bolte, John R. Lukens. Neuroimmune cleanup crews in brain injury. Trends in Immunology 2021;42:480
  https://doi.org/10.1016/j.it.2021.04.003
 50. Anke Zhang, Yibo Liu, Xiaoyu Wang, Houshi Xu, Chaoyou Fang, Ling Yuan, KaiKai Wang, Jingwei Zheng, Yangjian Qi, Sheng Chen, Jianmin Zhang, Anwen Shao. Clinical Potential of Immunotherapies in Subarachnoid Hemorrhage Treatment: Mechanistic Dissection of Innate and Adaptive Immune Responses. Aging and disease 2023
  https://doi.org/10.14336/AD.2023.0126
 51. Changkai Hou, Quanlei Liu, Hao Zhang, Weihan Wang, Bangyue Wang, Xiaopeng Cui, Jian Li, Wen Ren, Xinyu Yang. Nimodipine Attenuates Early Brain Injury by Protecting the Glymphatic System After Subarachnoid Hemorrhage in Mice. Neurochem Res 2022;47:701
  https://doi.org/10.1007/s11064-021-03478-9
 52. Changkai Hou, Jian Li, Bangyue Wang, Quanlei Liu, Yan Zhao, Hao Zhang, Weihan Wang, Wen Ren, Xiaopeng Cui, Xinyu Yang. Dynamic Evolution of the Glymphatic System at the Early Stages of Subarachnoid Hemorrhage. Front. Neurol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fneur.2022.924080
 53. Stephan Quintin, Arnav Barpujari, Yusuf Mehkri, Jairo Hernandez, Brandon Lucke-Wold. The glymphatic system and subarachnoid hemorrhage: disruption and recovery. Explor Neuroprot Ther 2022:118
  https://doi.org/10.37349/ent.2022.00023
 54. Ruchira M. Jha, Sudhanshu P. Raikwar, Sandra Mihaljevic, Amanda M. Casabella, Joshua S. Catapano, Anupama Rani, Shashvat Desai, Volodymyr Gerzanich, J. Marc Simard. Emerging therapeutic targets for cerebral edema. Expert Opinion on Therapeutic Targets 2021;25:917
  https://doi.org/10.1080/14728222.2021.2010045
 55. Sofia Pereira das Neves, Nickoleta Delivanoglou, Sandro Da Mesquita. CNS-Draining Meningeal Lymphatic Vasculature: Roles, Conundrums and Future Challenges. Front. Pharmacol. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fphar.2021.655052
 56. A. Gato, M.I. Alonso, F. Lamus, J. Miyan. Neurogenesis: A process ontogenically linked to brain cavities and their content, CSF. Seminars in Cell & Developmental Biology 2020;102:21
  https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2019.11.008
 57. Shasha Peng, Jiachen Liu, Chuntian Liang, Lijun Yang, Gaiqing Wang. Aquaporin-4 in glymphatic system, and its implication for central nervous system disorders. Neurobiology of Disease 2023;179:106035
  https://doi.org/10.1016/j.nbd.2023.106035
 58. Yun Hwa Choi, Collin Laaker, Martin Hsu, Peter Cismaru, Matyas Sandor, Zsuzsanna Fabry. Molecular Mechanisms of Neuroimmune Crosstalk in the Pathogenesis of Stroke. IJMS 2021;22:9486
  https://doi.org/10.3390/ijms22179486
 59. Nasir Uddin, Matt Rutar. Ocular Lymphatic and Glymphatic Systems: Implications for Retinal Health and Disease. IJMS 2022;23:10139
  https://doi.org/10.3390/ijms231710139
 60. Korri S Hershenhouse, Orr Shauly, Daniel J Gould, Ketan M Patel. Meningeal Lymphatics: A Review and Future Directions From a Clinical Perspective. J Exp Neurosci 2019;14:117906951988902
  https://doi.org/10.1177/1179069519889027
 61. Muna Aryal, Matine M. Azadian, Alex R. Hart, Nicholas Macedo, Quan Zhou, Eben L. Rosenthal, Raag D. Airan. Noninvasive ultrasonic induction of cerebrospinal fluid flow enhances intrathecal drug delivery. Journal of Controlled Release 2022;349:434
  https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.06.067
 62. Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Ivan Fedosov, Thomas Penzel, Dongyu Li, Tingting Yu, Valeria Telnova, Elmira Kaybeleva, Elena Saranceva, Andrey Terskov, Alexander Khorovodov, Inna Blokhina, Jürgen Kurths, Dan Zhu. Brain Waste Removal System and Sleep: Photobiomodulation as an Innovative Strategy for Night Therapy of Brain Diseases. IJMS 2023;24:3221
  https://doi.org/10.3390/ijms24043221
 63. Yonatan Hirsch, Joseph R. Geraghty, Eitan A. Katz, Fernando D. Testai. Inflammasome Caspase-1 Activity is Elevated in Cerebrospinal Fluid After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage and Predicts Functional Outcome. Neurocrit Care 2021;34:889
  https://doi.org/10.1007/s12028-020-01113-z
 64. David S Priemer, Charles Harker Rhodes, Esma Karlovich, Daniel P Perl, James E Goldman. Aβ Deposits in the Neocortex of Adult and Infant Hypoxic Brains, Including in Cases of COVID-19. 2022;81:988
  https://doi.org/10.1093/jnen/nlac095
 65. JingYing CHEN, Chi LIU, LingFei LUO. The cellular and molecular mechanisms of cerebrovascular regeneration and repair. Sci. Sin.-Vitae 2022;52:618
  https://doi.org/10.1360/SSV-2021-0231
 66. Giuseppe E. Umana, S. Ottavio Tomasi, Paolo Palmisciano, Gianluca Scalia, Valerio Da Ros, Rahman Al-Schameri, Stefano M. Priola, Lara Brunasso, Giuseppe Roberto Giammalva, Federica Paolini, Roberta Costanzo, Lapo Bonosi, Rosa Maria Gerardi, Rosario Maugeri, Lidia Strigari, Philip E. Stieg, Giuseppe Esposito, Michael T. Lawton, Christoph J. Griessenauer, Peter A. Winkler. Intracranial Venous Alteration in Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Protocol for the Prospective and Observational SAH Multicenter Study (SMS). Front. Surg. 2022;9
  https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.847429
 67. М. S. Golovkova-Kucheriavaia, S. N. Yanishevskiy, М. V. Bochkarev, L. S. Korostovtseva, Yu. V. Sviryaev. Pathogenetic links between ischemic stroke and sleep-disordered breathing. Arter. gipertenz. 2022;28:224
  https://doi.org/10.18705/1607-419X-2022-28-3-224-234
 68. Tao Yan, Yuefeng Qiu, Xinfeng Yu, Linglin Yang. Glymphatic Dysfunction: A Bridge Between Sleep Disturbance and Mood Disorders. Front. Psychiatry 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.658340
 69. Ying Gao, Kangding Liu, Jie Zhu. Glymphatic system: an emerging therapeutic approach for neurological disorders. Front. Mol. Neurosci. 2023;16
  https://doi.org/10.3389/fnmol.2023.1138769
 70. Jung Hyun Park, Yun Jung Bae, Ji Su Kim, Woo Sang Jung, Jin Wook Choi, Tae Hoon Roh, Namkyu You, Se-Hyuk Kim, Miran Han. Glymphatic system evaluation using diffusion tensor imaging in patients with traumatic brain injury. Neuroradiology 2023;65:551
  https://doi.org/10.1007/s00234-022-03073-x
 71. Xinpeng Deng, Yiwen Wu, Ziliang Hu, Shiyi Wang, Shengjun Zhou, Chenhui Zhou, Xiang Gao, Yi Huang. The mechanism of ferroptosis in early brain injury after subarachnoid hemorrhage. Front. Immunol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1191826
 72. Gaowei Li, Yi Cao, Xin Tang, Jianhan Huang, Linjun Cai, Liangxue Zhou. The meningeal lymphatic vessels and the glymphatic system: Potential therapeutic targets in neurological disorders. J Cereb Blood Flow Metab 2022;42:1364
  https://doi.org/10.1177/0271678X221098145
 73. Leo M. Miyakoshi, Frederik F. Stæger, Qianliang Li, Chenchen Pan, Lulu Xie, Hongyi Kang, Chiara Pavan, Juliana Dang, Qian Sun, Ali Ertürk, Maiken Nedergaard. The state of brain activity modulates cerebrospinal fluid transport. Progress in Neurobiology 2023;229:102512
  https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2023.102512