en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (3)

  1. Jincheol Seo, Kyung Seob Lim, Chang-Yeop Jeon, SeungHo Baek, Hyeon-Gu Yeo, Won Seok Choi, Sung-Hyun Park, Kang Jin Jeong, Jinyoung Won, Keonwoo Kim, Junghyung Park, Jiyeon Cho, Jung Bae Seong, Minji Kim, Yu Gyeong Kim, Jae-Won Huh, Samhwan Kim, Yong Hoon Lim, Hyung Woo Park, Hye Min Tak, Man Seong Heo, Ji-Woong Choi, Sun Ha Paek, Youngjeon Lee, Cristine Alves da Costa. Determination of the Unilaterally Damaged Region May Depend on the Asymmetry of Carotid Blood Flow Velocity in Hemiparkinsonian Monkey: A Pilot Study. Parkinson's Disease 2022;2022:1
    https://doi.org/10.1155/2022/4382145
  2. Jincheol Seo, Jinyoung Won, Keonwoo Kim, Junghyung Park, Hyeon-Gu Yeo, Yu Gyeong Kim, Seung Ho Baek, Hoonwon Lee, Chang-Yeop Jeon, Won Seok Choi, Sangil Lee, Ki Jin Kim, Sung-Hyun Park, Yeonghoon Son, Kang Jin Jeong, Kyung Seob Lim, Philyong Kang, Hwal-Yong Lee, Hee-Chang Son, Jae-Won Huh, Young-Hyun Kim, Dong-Seok Lee, Sang-Rae Lee, Ji-Woong Choi, Youngjeon Lee. Impaired Hand Dexterity Function in a Non-human Primate Model with Chronic Parkinson’s Disease. Exp Neurobiol 2020;29:376
    https://doi.org/10.5607/en20040
  3. Di Wu, Jian Chen, Longfei Wu, Hangil Lee, Jingfei Shi, Mo Zhang, Yanhui Ma, Xiaoduo He, Zixin Zhu, Feng Yan, Chuanjie Wu, Yunxia Duan, Yongjuan Fu, Sijie Li, Xinglong Zhi, Xuxiang Zhang, Shengli Li, Yuchuan Ding, Xunming Ji. A clinically relevant model of focal embolic cerebral ischemia by thrombus and thrombolysis in rhesus monkeys. Nat Protoc 2022;17:2054
    https://doi.org/10.1038/s41596-022-00707-5