en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (3)

  1. Ping Wang, Stephani C. Wang, Xiaoyu Liu, Shuwei Jia, Xiaoran Wang, Tong Li, Jiawei Yu, Vladimir Parpura, Yu-Feng Wang. Neural Functions of Hypothalamic Oxytocin and its Regulation. ASN Neuro 2022;14:175909142211007
    https://doi.org/10.1177/17590914221100706
  2. Weili Zhu, Zengbo Ding, Zhihui Zhang, Xiao Wu, Xiaoya Liu, Ya Zhang, Suxia Li, Liping Zhou, Geng Tian, Jing Qin. Enhancement of Oxytocin in the Medial Prefrontal Cortex Reverses Behavioral Deficits Induced by Repeated Ketamine Administration in Mice. Front. Neurosci. 2021;15
    https://doi.org/10.3389/fnins.2021.723064
  3. Minji Jang, Taesub Jung, Yujeong Jeong, Younsoo Byun, Jihyun Noh. Oxytocin modulation in the medial prefrontal cortex of pair-exposed rats during fear conditioning. Psychoneuroendocrinology 2022;141:105752
    https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105752