en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (2)

  1. Kina Lee, Ki-Seo Yoo, Young-Seok Park, Hyong Kyu Kim. Activity of Arhgef4 is modulated through Staufen1 in neurons. Neuroscience Letters 2021;756:135962
    https://doi.org/10.1016/j.neulet.2021.135962
  2. Meiru Liu, Yue Song, Suyu Zhang, Lili Yu, Zengbao Yuan, Hengjia Yang, Mengqi Zhang, Zhuocheng Zhou, Inge Seim, Shanshan Liu, Guangyi Fan, Huanming Yang. A chromosome-level genome of electric catfish (Malapterurus electricus) provided new insights into order Siluriformes evolution. Mar Life Sci Technol 2023;6:1
    https://doi.org/10.1007/s42995-023-00197-8