en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (4)

 1. Fabian Kern, Thomas Kuhn, Nicole Ludwig, Martin Simon, Laura Gröger, Natalie Fabis, Ernesto Aparicio-Puerta, Abdulrahman Salhab, Tobias Fehlmann, Oliver Hahn, Annika Engel, Viktoria Wagner, Marcus Koch, Katarzyna Winek, Hermona Soreq, Irina Nazarenko, Gregor Fuhrmann, Tony Wyss-Coray, Eckart Meese, Verena Keller, Matthias W. Laschke, Andreas Keller. Ageing-associated small RNA cargo of extracellular vesicles. RNA Biology 2023;20:482
  https://doi.org/10.1080/15476286.2023.2234713
 2. Wei Tang, Hongyang Liu, Lixian Chen, Ke Zhao, Yaoyao Zhang, Ke Zheng, Cheng Zhu, Tiansheng Zheng, Jiahong Liu, Dandan Wang, Lingfang Yu, Xinyu Fang, Chen Zhang, Kuan-Pin Su. Inflammatory cytokines, complement factor H and anhedonia in drug-naïve major depressive disorder. Brain, Behavior, and Immunity 2021;95:238
  https://doi.org/10.1016/j.bbi.2021.03.022
 3. Lok Ming Tam, Timothy Bushnell. Deciphering the aging process through single‐cell cytometric technologies. Cytometry Pt A 2024
  https://doi.org/10.1002/cyto.a.24852
 4. Yanzhen Wang, Xinghong Luo, Xiaozhen Xiang, Chunbo Hao, Dandan Ma. Roles of bacterial extracellular vesicles in systemic diseases. Front. Microbiol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1258860