en Experimental Neurobiology

Cited by CrossRef (3)

  1. Zongqi Wang, Gang Chen. Immune regulation in neurovascular units after traumatic brain injury. Neurobiology of Disease 2023;179:106060
    https://doi.org/10.1016/j.nbd.2023.106060
  2. Qian Suo, Lidong Deng, Tingting Chen, Shengju Wu, Lin Qi, Ze Liu, Tingting He, Heng-Li Tian, Wanlu Li, Yaohui Tang, Guo-Yuan Yang, Zhijun Zhang. Optogenetic Activation of Astrocytes Reduces Blood-Brain Barrier Disruption via IL-10 In Stroke. Aging and disease 2023
    https://doi.org/10.14336/AD.2023.0226
  3. Juan Li, Pei Wang, Ting Zhou, Wenwen Jiang, Hang Wu, Shengqi Zhang, Lingxiao Deng, Hongxing Wang. Neuroprotective effects of interleukin 10 in spinal cord injury. Front. Mol. Neurosci. 2023;16
    https://doi.org/10.3389/fnmol.2023.1214294